_08092887790 (shikabe)

流向: 148.14 (-39.2)
流速: 0.03 (0.0)
水温: 12.09 (-0.0)

Date : Nov 07
Time : 13:46
Air : 11.2C (0.1)
Volt : 11.82V

[Map] [Photo]