oshima37 (shikabe)

2m: 11.5 (0.0)
6m: -9.9 (-)
10m: -9.9 (-)
15m: -9.9 (-)
20m: 11.5 (0.0)
25m: -9.9 (-)

Date : Dec 27
Time : 06:01
Air : 11.2C (-0.1)
Volt : 5.1V

[Map] [Photo]