shikabe32 (shikabe)

2m: -9.9 (-)
6m: -9.9 (-)
10m: -9.9 (-)
20m: -9.9 (-)
30m: -9.9 (-)
40m: -9.9 (-)

Date : Jan 24
Time : 16:01
Air : -2.6C (-0.7)
Volt : 5.13V

[Map] [Photo]